Giáo dục

Đoán tên vật dụng quen thuộc bằng tiếng Anh

Câu 1:

Đoán tên vật dụng quen thuộc bằng tiếng Anh

> Đáp án\” href=\”https://vnexpress.net/doan-ten-vat-dung-quen-thuoc-bang-tieng-anh-4387096-p2.html\”>>> Đáp án

Câu 2:

Đoán tên vật dụng quen thuộc bằng tiếng Anh - 1

> Đáp án\” href=\”https://vnexpress.net/doan-ten-vat-dung-quen-thuoc-bang-tieng-anh-4387096-p3.html\”>>> Đáp án

Câu 3:

Đoán tên vật dụng quen thuộc bằng tiếng Anh - 2

> Đáp án\” href=\”https://vnexpress.net/doan-ten-vat-dung-quen-thuoc-bang-tieng-anh-4387096-p4.html\”>>> Đáp án

Câu 4:

Đoán tên vật dụng quen thuộc bằng tiếng Anh - 3

> Đáp án\” href=\”https://vnexpress.net/doan-ten-vat-dung-quen-thuoc-bang-tieng-anh-4387096-p5.html\”>>> Đáp án

Câu 5:

Đoán tên vật dụng quen thuộc bằng tiếng Anh - 4

> Đáp án\” href=\”https://vnexpress.net/doan-ten-vat-dung-quen-thuoc-bang-tieng-anh-4387096-p6.html\”>>> Đáp án

Theo Timepass Colony

Similar Posts

%d bloggers like this: